Závěry řádných valných hromad skupiny CFIG a členských společností konané 15. 5. 2023

Dne 15. 5. 2023 se konaly valné hromady mateřské společnosti CFIG a členských dceřiných společností. Agenda valných hromad zahrnovala projednávání výsledků hospodaření či změny v řídících a kontrolních orgánech.

Společnost CFIG SE

Na valné hromadě mateřské společnosti CFIG SE byla odsouhlasena účetní závěrka z roku 2022. Zisk společnosti bude ponechán na účtu nerozděleného zisku. Dále bylo rozhodnuto o nevyplácení dividend s tím, že zisk bude využit na další rozvoj společnosti

Volený byl i nový předseda představenstva, kterým se stal jeho dosavadní člen Ing. Aleš Pavel. Členové představenstva zůstávají beze změn a jsou jimi Ing. Jakub Šulc a Ing. Zdeněk Doležal, MBA.

Nového předsedu má také dozorčí rada, kterým se stal dosavadní předseda představenstva Ing. Jan Vaško, MBA. Dosavadní předseda Ing. Tomáš Hála se stal novým členem. Zbylí členové zůstavují beze změn a jsou jimi JUDr. PhDr. David Řípa, MBA a MUDr. Tomáš Hála.

Dceřiné společnosti

CFIG Credit a.s.

CFIG Real Estate a.s.

CFIG Arts a.s.

CFIG Broker a.s.

CFIG Investment a.s.

CFIG E-Commerce a.s.

CFIG Debt a.s.

CFIG Financial a.s.

CFIG Private Jets a.s.

Na valných hromadách byly odsouhlaseny účetní závěrky za rok 2022 u všech jednotlivých dceřiných společností. U všech společností, vyjma CFIG Broker, bylo také rozhodnuto o ponechání zisku na účtu nerozděleného zisku a nevyplácení dividend ze zisku s tím, že zisk bude využit na další rozvoj společností.

Konsolidovaný EBITDA celé skupiny dosáhl v roce 2022 na 187,6 mil Kč, kdy z toho čistý zisk po zdanění představuje 97,5 mil Kč.

U společnosti CFIG Credit a.s. bylo navíc rozhodnuto  o navýšení základního kapitálu ze strany mateřské společnosti CFIG SE ve výši 100 mil Kč. Celkový základní kapitál společnosti CFIG Credit a.s. tak činí 233,8 mil Kč.

Dceřiná společnost CFIG Energy a.s. která v minulosti nevykonávala žádnou podnikatelskou činnost byla přejmenována na společnost CFIG Private Jets a.s,. Cílem této společnosti je pořízení vlastního soukromého letadla. Na valné hromadě mateřské společnosti CFIG SE bylo také rozhodnuto o založení nové dceřiné společnosti CFIG Palachovka s.r.o., která bude majitelem stejnojmenného developerského projektu a budoucího sídla skupiny CFIG.